Schul­lei­ter ggsnk-portrait-01Cle­mens Wil­helm
1. stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin ggsnk-portrait-06Jut­ta Com­tesse
Didak­tik­lei­ter n.n.
Koor­di­na­tor der Schul­lei­tung / Ober­stu­fen­lei­ter ggsnk-portrait-05Mar­tin Duck­stein
Ober­stu­fen­lei­ter ggsnk-portrait-05Dr. Sebas­ti­an Diehl
Koor­di­na­tor für beson­de­re Auf­ga­ben Timo Kriegs­häu­ser
Koor­di­na­to­rin für beson­de­re Auf­ga­ben San­dra Hau
Koor­di­na­to­rin für beson­de­re Auf­ga­ben Nadi­ne Pir­rung